استفاده از یارانه ها برای خرید کود

بررسی و استفاده مجدد از یارانه های کود برای ارتقای کارایی مصرف کود.
یارانه های کود هنوز هم ابزار سیاست انتخابی برای تقویت تولید و بهبود کود نانو خضرا مواد غذایی است.
امنیت غذایی، به ویژه در کشورهای با کمبود مواد غذایی. این یارانه ها به افزایش کمک می کند
سودآوری تولید و افزایش سریع و اساسی تولید مواد غذایی.
جدا از هم به دلیل بار مالی بالا، این یارانه ها اغلب منجر به استفاده کمتر از بهینه کود می شود.
بهره وری و می تواند منجر به مشکلات زیست محیطی شود (به عنوان مثال، آلودگی سطح و
آب های زیرزمینی.
خاک و هوا، و همچنین افزایش انتشار گازهای گلخانه ای (GHG). کود فسفر بالا مایع بدون شک
ممکن است برخی از این یارانه ها برای اطمینان از تولید مواد غذایی کافی حفظ شود.
با این حال، ممکن است زمینه ای برای استفاده مجدد از برخی از این یارانه ها برای ترویج وجود داشته باشد.
اقداماتی که به بهبود کارایی مصرف کود و جلوگیری از اثرات مضر زیست محیطی کمک می کند.
– اولویت مصرف کشاورزی کود بر مصارف غیر کشاورزی.
مورد سوخت های زیستی به عنوان یک درس مهم در مورد چگونگی انحراف از منابع کود حیوانی عمل می کند.
غذا به بازارهای صنعتی می تواند بحران های غذایی را تشدید کند. اقدامات، که با سرعت در حال جمع آوری است
به ویژه در اروپا، برای ممنوعیت فروش خودروهای دیزلی جدید که نیاز به آمونیاک دارند.
افزودنی ها، یک گام به جلو هستند. با این حال، در تلاش برای کاهش تغییرات آب و هوا، جهان
ممکن است نیاز به تعادل مجدد تمایل به کشاورزی فشرده به کشاورزی پایدارتر داشته باشد.
مدل ها. باز هم، فقرای جهانی برای حفاظت از امنیت غذایی و روستایی خود نیاز به کود طبیعی جبران خسارت دارند

  • منابع:
    1. The global fertilizer market: taking stock of a tightening market situation
  • تبلیغات:
  1. مواردی در مورد انجیر خشک و نحوه خشک کردن آن
  2. مردی با پد سلولزی یک خانه جنگلی بسازد
  3. استفاده از کودهای معدنی در طبیعت
  4. کشف یک تن شمش طلا در 50 متری زیر زمین