بررسی های انجام شده در رابطه با زیره

بافر استات (0.3 M، pH 3.6) بود با حل کردن 3.1 گرم C2H3O2Na.3H2O تهیه شد و 16 میلی لیتر اسید استیک در 1 لیتر مقطر.
اب. TPTZ (2، 4، 6-تری پیریدیل-S-تریازین) محلول با حل کردن 23.4 میلی گرم تهیه شد TPTZ در 7.5 میلی لیتر محلول 40 میلی مولار HCl.
محلول فریک (20 میلی مولار) با استفاده از آن تهیه شد FeCl3.6H2O. آخرین معرف FRAP کار می کند تازه با مخلوط کردن بافر استات زیره سبز کوهی تهیه شد.
محلول های TPTZ و آهن به نسبت 10:1:1. ه طور خلاصه، 900 میکرولیتر FRAP (قدرت آنتی اکسیدانی کاهنده آهن) معرف کار کرد.
با 90 میکرولیتر آب مقطر مخلوط شد و شد در حمام آب تا دمای 37 درجه سانتیگراد زیره کوهی سیاه 1401 گرم می شود.
معرف خواندن کنترل در 595 نانومتر ثبت شد، سپس 30 میکرولیتر محلول نمونه اضافه می شود (100 میلی گرم در 10 میلی لیتر n-هگزان).
این جذب در طول موج 595 نانومتر، در مقابل راه حل کنترل یک منحنی استاندارد زیره سیاه آسیاب بود.
تهیه شده با استفاده از غلظت های مختلف FeSO4.7H2O (200-2000 میکرومول در لیتر). همه راه حل ها
تازه تهیه شده بودند نتایج بود.
بیان شده در میلی مول Fe2+/l (Capannesi، و همکاران،2000). تجزیه و تحلیل آماده سازی HPLC محلول متانول F3 (mg/mL 0/1) بود.
از طریق غشای استات سلولز فیلتر می شود فیلتر (0.45 میلی متر، شرکت Anpu، شانگهای، چین) قبل از آنالیز.
HPLC، با ستون معکوس (C18، 250 × 4.6 mm i.d.، 5 mm)، پمپ HPLC: KNAUER k1001، آشکارساز UV: KNAUER k-2600، و شسته شده با یک فاز متحرک حاوی حلال A (متانول) حلال B (استونیتریل) وحلال C (آب) (90:5:5) به صورت ایزوکراتیک با سرعت جریان 1.0 میلی لیتر در دقیقه پمپ می شود.
در کروماتوگرام قله های مورد توجه بودند مشاهده در tR 22.5 دقیقه و 27 دقیقه، تشخیص در زیره سیاه گیاهینه 250 نانومتر بود.
ترکیبات در یک جمع آوری شدند فلاسک تمیز و وزن شده از 21.5 تا 25 دقیقه در دمای اتاق زیر دمای اتاق جداسازی HPLC آماده سازی چندگانه بود.
  • منابع:
    1. Isolation and identification of antioxidant compounds from cumin seeds(Cuminum cyminum)
  • تبلیغات:
  1. با استفاده از عدس رشد گیاهان خود را دوبرابر کنید!
  2. رنگ زرد دندان را با گشنیز از بین ببرید
  3. ثروت اندوزی به شکلهای امروزه را دریابید!
  4. محافظت از مهمانان هتل گرند هایت با میگوی جنگی!