کود شیمیایی و عملکردش بر میوه ها

نتایج Wan et al نشان داد که کود شیمیایی بیش از حد برای عملکرد بالای مرکبات در سراسر جهان، به ویژه در چین استفاده شده است.
این امر محیط خاک باغ مرکبات را بدتر کرده است کود جامد کشاورزی برای حل این تضاد.
استفاده از کود آلی راه حل امیدوار کننده ای ارائه می دهد.
نویسندگان به این نتیجه رسیدند که کاربرد ترکیبی کودهای آلی و شیمیایی و کودهای بیورگانیک و شیمیایی برای بهبود حاصلخیزی خاک و فیزیولوژی رشد مرکبات، کاهش شسته شدن NO3-N و ارتقای عملکرد مفید است.
اثر ضایعات آلی بر عملکرد نیشکر به مدت چهار سال توسط فدر [13] مورد مطالعه قرار گرفت.
تیمارها شامل تیمار لقاح معدنی کنترل با مالچ (MCM) یا کود سبز بدون مالچ (MC) بود.
و با دو تیمار ضایعات آلی، دوغاب خوک با مالچ (PSM) و بدون مالچ (PS) و ویناس نیشکر با مالچ مقایسه شد.
SVM) و بدون مالچ (SV). نتایج نشان داد که عملکرد نیشکر به دست آمده با تیمارهای مختلف هر سال متفاوت است.
pH خاک در تیمارهای مختلف با تیمارهایی از جمله ضایعات آلی (PS، PSM، SV و SVM) افزایش یافت.
اما با تیمارهایی که فقط کود معدنی (MC و MCM) را شامل کود سولوپتاس 1401 می‌شد ثابت ماند.
به استثنای PS و PSM که در سال 4 به طور قابل توجهی بالاتر بودند، محتوای کربن آلی خاک توسط تیمارها اصلاح نشد.
ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با تیمارهای PS و PSM از سال سوم به بعد فقط اندکی کود اوره گوگردی افزایش یافت.
تفاوت در عملکرد و خواص خاک را می توان با ماهیت محصولات زائد آلی، تجمع مواد مغذی پس از چندین کاربرد و ویژگی های خاص محصول نیشکر توضیح داد.
بهبود خواص خاک از سال سوم در عملکرد نیشکر منعکس نشد زیرا بسیار ضعیف بود و محصول حجم بسیار بیشتری از خاک را کشف کرد.
  • منابع:
    1. Fertilizer Use, Soil Health and Agricultural Sustainability
  • تبلیغات:
  1. مواردی در مورد انجیر خشک و نحوه خشک کردن آن
  2. مردی با پد سلولزی یک خانه جنگلی بسازد
  3. استفاده از کودهای معدنی در طبیعت
  4. کشف یک تن شمش طلا در 50 متری زیر زمین